Zabuthiri Hotel

Hotel Zone, Dat Khi Na Thiri Township, Nay Pyi Taw, Myanmar
+95 (0) 67-422042, +95 (0) 67-422044, +95 6-422050+95 (0) 67-422042, +95 (0) 67-422044, +95 6-422050
Stars (hotels and restaurants)
Category: ***