Mann Myanmar Hotel

Hotel Zone, DatKhiNaThiri Tsp,Nay Pyi Taw, Myanmar
+95 (0) 67-422131, +95 (0) 67-422134+95 (0) 67-422131, +95 (0) 67-422134
+95 (0) 67-422130
Stars (hotels and restaurants)
Category: **